Friday, March 27, 2009

Despre sistemul politic american in 10 minute

Democratzie, republica, nazism, comunism, dictatura, socialism, fascism, monarhie, oligarhie, anarhie, autoritarism, terorism shi tiranie.....toate adunate la un loc cu scopul de a explica ce inseamna libertatea asha cum o traiesc americanii in fiecare zi.

No comments: